Amen 婦女敬拜禱告會通訊(天水圍)

Amen 婦女敬拜禱告會通訊(天水圍)


目錄


頁數
目錄 1
陳序 2 - 3
聚會介紹 4 - 5
信息分享:情詞迫切的直求 6 - 78 - 910 - 1112 - 13
信息分享:信心的建立 14 - 1516 - 1718 - 19
見證分享:感謝神 20 - 21
見證分享:耶和華是我的牧者 22 - 23
禱告:為患病者禱告 24 - 25
禱告:與其咒詛,不如祝福 26 - 27
禱告:有節制、受約束 28 - 29
福音篇 30 - 31
查詢方法 32