Amen 婦女敬拜禱告會通訊(天水圍)

Amen 婦女敬拜禱告會通訊(天水圍)


目錄


頁數
目錄 1
陳序 2 - 3
聚會介紹 4 - 5
信息分享:喜樂平安滿天水圍 6 - 78 - 910 - 11
信息分享:主必加能力給我們 12 - 1314 - 1516 - 1718 - 19
見證分享:神必預備 20 - 21
好土壤介紹 22
好土壤:願我的孩子能全然依靠主 2324 - 25
好土壤:願我的孩子能凡事認真 26 - 2728
聚會花絮 29
福音篇 30 - 31
查詢方法 32