Libreta sa Pagpangamuyo
para sa Bag-ong Tumolo-o

Libreta sa Pagpangamuyo para sa Bag-ong Tumolo-o
(July 2002 edition)
Other Prayer Handbooks

Content


Page
Agn Mga Tawo Makapangamuyo sa Diyos 2 - 3
Pama-agi sa Paggamit sang Libro sa Pagpangamuyo 4
Kaundan 5, 6 - 7
Una nga Adlaw
Ako Nangin Kristohanon!
8 - 9
Ikaduha nga Adlaw
Ang Bugay Sang Diyos Nag-abot sa Akon!
10 - 11
Ikatatlo nga Adlaw
Ubahon ang Daan nga Tawo,
Sul- ubon ang Bag-o nga Tawo
12 - 13
Ika-apat nga Adlaw
Pagut-ad kag Paghinulsol
14 - 15
Ikalima nga Adlaw
Hilway sa Kasal-anan
16 - 17
Ika-anum nga Adlaw
Ang Akon Relasyon sa Ginoo
18 - 19
Ikapito nga Adlaw
Ako Anak sang Diyos
20 - 21
Ikawalo nga Adlaw
Pagpangamuyo sa Ngalan ni Hesus (I)
22 - 23
Ikasiyam nga Adlaw
Pagpangamuyo sa Ngalan ni Hesus (II)
24 - 25
Ikapulo nga Adlaw
Ang Kalinong ni Kristo Ara sa Akon
26 - 27
Ika-onse nga Adlaw
Pagkilala sa Diyos sing Labi pa Gid
28 - 29
Ikadose nga Adlaw
Kabay ang Diyos Magapuno sa Akon sang lya Pulong!
30 - 31
Ikatrese nga Adlaw
Mangin Halangdon sa Diyos
32 - 33
Ikakatorse nga Adlaw
Ang Pulong sang Diyos Nagbag-o sang Akon Kabuhi
34 - 35
Ikakinse nga Adlaw
Idangop ang Tanan sa Diyos sa Pagpangamuyo
36 - 37
Ikadise-sais nga Adlaw
Nagapalapit Ako sa Diyos sa Pagpangamuyo
38 - 39
Ikadise-siyete nga Adlaw
Kabay nga ang Balaan nga Espiritu Magagiya
sa Akon sa Tanan nga Kamatuoran
40 - 41
Ikadise-otso nga Adlaw
Himo-a ang Akon Tagiposoon magahandom
sang Kamatuoran
42 - 43
Ikadise-nuebe nga Adlaw
Kinahanglan Ko ang Kristohanon nga Kabuhi!
44 - 45
Ikabiyente nga Adlaw
Ang Mga Tawo Makapangamuyo sa Diyos
46 - 47
Ikabiyente-uno nga Adlaw
Hesus - Tinapay sang Kabuhi
48 - 49
Ikabiyente-dos nga Adlaw
Hesus - Kapawa sang Kalibutan
50 - 51
Ikabiyente-tres nga Adlaw
Hesus - Akon Maayo nga Manugbantay
52 - 53
Ikabiyente-kuwatro nga Adlaw
Pagtawag sa Kabuhi nga Mas Bugana
54 - 55
Ikabiyente-singko nga Adlaw
Hesus - ang Matuod nga Puno
56 - 57
Ikabiyente-sais nga Adlaw
Hesus - ang Dalan, ang Kamatuoran, Kag and Kabuhi
58 - 59
Ikabiyente-siyete nga Adlaw
Ang Pangamuyo sang Ginoo
60 - 61
ikabiyente-otso nga Adlaw
Pagtu-ad sang Kasal-anan
62 - 63
Ikabiyente-nuebe nga Adlaw
Siya Matuod Yara sa Akon
64 - 65
Ikatrainta nga Adlaw
Kristohanon nga Kabuhi
66 - 67
Sulat sang Pagsabat 69
Ang amon Address 71